Избери цвят

тел. 0888809745

skype Azuria.bg

Използваме в бижутата кристали
SWAROVSKI

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
за ползване на услугите на онлайн магазин Azuria.bg
 
 
 
Общи разпоредби
 
Ползването на услугите в сайта е достъпно за регистрирани потребители и за посетители като "гост". Регистрирайки се в сайта вие заявявате, че приемате и се задължавате да спазвате изложените по-долу общи условия. Фирмата има правото по всяко време едностранно без предварително известие да променя съдържанието на общите условия. Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на онлайн магазина.
 
 
 
Условия за регистрация
 
Потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни в регистрационната форма, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не актуализира своевременно настъпилите промени, Azuria.bg има право без предизвестие да прекрати достъпа до профила на Потребителя.
 
 
 
Защита на личните данни.
 
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на "КРИСТАЛАЙН ТРЕЙД" ООД при ползване от него на Онлайн магазина, както и на поправка на тези Лични данни.
 
Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от "КРИСТАЛАЙН ТРЕЙД" ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на "КРИСТАЛАЙН ТРЕЙД" ООД.
 
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на Azuria.bg, след като извърши процеса на регистрация.
 
"КРИСТАЛАЙН ТРЕЙД" ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
 
 
 
Цени
 
"КРИСТАЛАЙН ТРЕЙД" ООД  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Azuria.bg, "КРИСТАЛАЙН ТРЕЙД" ООД  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
 
 
 
Доставка
 
Доставката на поръчаните стоки е безплатна се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. "КРИСТАЛАЙН ТРЕЙД" ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
 
"КРИСТАЛАЙН ТРЕЙД" ООД си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.
 
Безплатната доставка за всички поръчки важаи само за територията на Република България. За доставки в чужбина сроковете и цените ще се уговарят допълнително с Потребителите.
 
 
 
Предаване на стоката
 
Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, намиращо се на адреса на доставката, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Azuria.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 
Право на отказ
 
Потребителят има право да откаже да получи заявената за покупка стока, когато:
 
- доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 
- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
 
- цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
 
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителя може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 
Потребителя има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – по сметка в 30 дневен законоустановен ред.
 
 
 
Други условия
 
Azuria.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и др.
 
Azuria.bg не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в следствие употребата на сайта.
 
С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Azuria.bg.
 
За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 
 
 
За контакт:
 
Съгласно чл.4 от Закон за електронната търговия
 
Търговец:"КРИСТАЛАЙН ТРЕЙД" ООД
ЕИК: 203792232
Адрес на регистрация: Варна, ул. Идеал Петров 1
 
Адрес на дейността: Варна, ул. Хаджи Димитър №41
 
Телефон: 0888809745
 
Е-мейл: azuria@azuria.bg